အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းအဟောင်းများရောင်းချခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၅-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၅-၂၀၂၀
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
Invitation for Bids, Department of Agriculture
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၄-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၆-၂၀၂၀
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၀
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၈-၂-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၀
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စက်ကိရိယာများနှင့် အထောက်အကူပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉-၁၂-၂၀၁၉
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး စက်ပစ္စည်း/ကိရိယာများ/စားပွဲ/ဗီရို နှင့် ရက်ကန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉-၁၂-၂၀၁၉
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
Computer မျိုးစုံ (၄၁၁)စုံ၊ Printer မျိုးစုံ (၃၆၁) လုံး၊ UPS (၁၆၆)လုံး၊ Projector (၂၅) လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၅-၁၁-၂၀၁၉
သမဝါယမဦးစီးဌာန
ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
RCC (၃)ထပ်၊ ရေ၊ မီး၊ အိမ်သာအပါအဝင် အဆောက်အဦ(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၁-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃၁-၁၀-၂၀၁၉
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန