အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
Computer မျိုးစုံ (၄၁၁)စုံ၊ Printer မျိုးစုံ (၃၆၁) လုံး၊ UPS (၁၆၆)လုံး၊ Projector (၂၅) လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၅-၁၁-၂၀၁၉
သမဝါယမဦးစီးဌာန
ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
RCC (၃)ထပ်၊ ရေ၊ မီး၊ အိမ်သာအပါအဝင် အဆောက်အဦ(၁)လုံးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၁-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁-၁၀-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃၁-၁၀-၂၀၁၉
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၆-၈-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၁၀-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း(NEP Off-grid)ဆောင်ရွက်မည့် ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ ကျေးရွာများအတွင် Supply, Installation and Maintenance of Solar
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၇-၇-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၀-၈-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
Invitation for Bids
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၇-၆-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၆-၇-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
အလုပ်ရုံသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ(၂)မျိုးအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၁-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၄-၂-၂၀၁၉
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၀-၁၂-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉-၁-၂၀၁၉
သမဝါယမတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)