အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 မွေးမြူရေး မြေဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
2 ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
3 ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
4 မြေဩဇာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
5 မြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
6 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
7 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
8 မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
9 သီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
10 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း