အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း
2 မွေးမြူရေး မြေဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
3 ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
4 ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
5 မြေဩဇာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
6 မြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
7 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
8 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
9 မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
10 သီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း