အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၁-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၀-၁၁-၂၀၂၀
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်
သယ်ပို့ယာဉ်(၂)စီး၊ ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း(၂၄)မျိုး၊ အခြားစက်ပစ္စည်း(၂၉)မျိုးနှင့် လယ်ယာသုံးပစ္စည်း (၅)မျိုးတို့ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၇-၁၂-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၁၂-၂၀၂၀
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
Air-Conditioner, Fax Machine, Scanner များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၅-၁၁-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁-၁၂-၂၀၂၀
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
Laboratory Equipments (10) Items ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၁၁-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁-၁၂-၂၀၂၀
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၉-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၀-၁၁-၂၀၂၀
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉-၁၁-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၁၂-၂၀၂၀
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၁၁-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၀-၁၁-၂၀၂၀
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အပိုပစ္စည်းများ၊ မြေယာပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ၊ တာယာ၊ ဘတ္ထရီနှင့်စက်ဆီ/ ချောဆီများအတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၁-၁၁-၂၀၂၀
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၆-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၅-၁၁-၂၀၂၀
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၁-၂၀၂၀
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန