အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 မွေးမြူရေးမြေအတွင်း မွေးမြူသူများလိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်
2 ကုန်သွယ်မှုအတွက်ရည်ရွယ်၍ တိရစ္ဆာန်အစာချဉ်ဖက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကြားချက်
3 တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
4 တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသုံးဆေးဝါးနှင့် ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်း/ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
5 ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် IBRD Loans IDA Credits နှင့် Grants များမှ အကြံပေးများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
6 ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် IBRD Loans IDA Credits နှင့် Grants များ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းများ၊ တည်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ မဟုတ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းစည်ကမ်း
7 အပင်မျိုးသစ်ကို ကာကွယ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် အပင်မျိုးမွေးမြူသူ၏ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးရရှိရန် လျှောက်ထားသူကပေးဆောင်ရမည့် အခကြေးငွေဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ
8 ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လိုင်စင်၊ ပါမစ်ထောက်ခံချက်များ
9 လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ အများပြည်သူနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရသည့်လုပ်ငန်းများ
10 အပင်မျိုးသစ်ကို ကာကွယ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် အပင်မျိုးမွေးမြူသူ၏ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးရရှိရန် လျှောက်ထားသူက ပေးဆောင်ရမည့် အခကြေးငွေဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ