အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 ပြည်တွင်း၌ တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက် (၂/၂၀၂၄)
2 ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကြားချက် (၃/၂၀၂၄)
3 ပြည်တွင်း၌ တိရစ္ဆာန်အစာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၂၄)
4 အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၁/၉၁ အားပယ်ဖျက်ခြင်း
5 မွေးမြူရေးမြေအတွင်း မွေးမြူသူများလိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်
6 ကုန်သွယ်မှုအတွက်ရည်ရွယ်၍ တိရစ္ဆာန်အစာချဉ်ဖက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကြားချက်
7 တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
8 တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသုံးဆေးဝါးနှင့် ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်း/ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ
9 ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် IBRD Loans IDA Credits နှင့် Grants များမှ အကြံပေးများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
10 ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေယူသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် IBRD Loans IDA Credits နှင့် Grants များ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းများ၊ တည်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ မဟုတ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းစည်ကမ်း