အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၁၂-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၁၂-၂၀၁၈
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
Air Conditioner များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၀-၁၂-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၆-၁၂-၂၀၁၈
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၃-၁၁-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၇-၁၂-၂၀၁၈
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၂-၂၀၁၈
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၈-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၈-၂၀၁၈
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၈-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၈-၂၀၁၈
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန