အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
(၂၀၂၁-၂၀၂၂) (Mini) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ (ဘိလပ်မြေ၊ သံချောင်းလုံး)ကို မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် များထံမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၁၁-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၅-၁၁-၂၀၂၁
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
လှော်ကားငါးလုပ်ငန်းစခန်းတွင် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် လုပ်ငန်း(၄) ခုအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၀-၁၀-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၉-၁၁-၂၀၂၁
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ (၂)လစာ စက်သုံးဆီ ဒီဇယ်ရိုးရိုး(၄၄၀၀၀)ဂါလံနှင်ဓါတ်ဆီ(92 RON)-(၄၀၀၀)ဂါလံအာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၁၀-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၂၁
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ရေလယ်ဘွိုင်(ဗော်ယာ)(၄)လုံး အမှတ်(၁) (၂) (၃) (၄) ကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၄-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၇-၄-၂၀၂၁
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
Server & Data Network Connection တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ Desktop Computer ၊ Laptop နှင့် Computer Colour Printer(A3) များဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၅-၂-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၆-၂-၂၀၂၁
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက်စီမံကိန်း ဈေးနှုန်းတောင်းခံလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် တင်သွင်းရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၂-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၁၂-၂၀၂၀
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၂-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၁၂-၂၀၂၀
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၁၁-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၄-၁၂-၂၀၂၀
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၇-၁၁-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၁၂-၂၀၂၀
သမဝါယမတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၆-၁၁-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၇-၁၂-၂၀၂၀
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန