အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်ရေးနည်းဥပဒေများ
2 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး နည်းဥပဒေများ
3 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ
4 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး နည်းဥပဒေများကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ
5 ဆည်မြောင်းနည်းဥပဒေများ
6 ရေခွန်တာတမံခွန် နည်းဥပဒေများ
7 မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီနည်းဥပဒေများ
8 လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေများ
9 စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများ
10 နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးနည်းဥပဒေများ