အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
2 တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ
3 တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ၊ ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
4 မြေဩဇာဥပဒေနှင့် မြေဩဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
5 မျိုးစေ့ဥပဒေနှင့် မျိုးစေ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
6 ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
7 အပင်ပိုးမွှား ကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
8 တာတမံဥပဒေ
9 ဆည်မြောင်းဥပဒေ
10 ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ