အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
မွေး/ကုဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၄-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၅-၂၀၂၂
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
မွေး/ကုဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၅-၄-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၅-၅-၂၀၂၂
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၄-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၄-၂၀၂၂
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
ဖမ်း၊ ငါးသယ်ရေယာဉ်(၇၁)စီးတို့အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း ရောင်းချမည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၀၄-၀၃-၂၀၂၂၊ နံနက် (၀၉:၃၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၅-၀၃-၂၀၂၂၊ ညနေ (၀၃:၃၀)နာရီ
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
အအေးခန်းမြေ(၃.၄၅)ဧကအား စီးပွားရေးအရအကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် B.O.T စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၇-၂- ၂၀၂၂၊ နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၂၊ ညနေ(၀၃:၃၀)နာရီ
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
Invitation for Bidding
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၄-၂-၂၀၂၂
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
မြေအကျယ်အဝန်း၂၇.၉၇ဧကအား နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းရှင်/ ကုမ္ပဏီများသို့ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၅-၁-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၅-၂-၂၀၂၂
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၊ စက်ဆီ/ချောဆီများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများတယ်ယူလိုပ်သဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၅-၁၂-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၄-၁-၂၀၂၂
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၊ စက်ဆီ/ချောဆီများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ကိုမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး