အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၂-၂၀၁၈
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၈-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၈-၂၀၁၈
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၈-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၈-၂၀၁၈
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန