အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 ကော်ဖီဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၉/၂၀၂၂)
2 တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း
3 မွေးမြူရေး မြေဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
4 ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
5 ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
6 မြေဩဇာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
7 မြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
8 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
9 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
10 မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း