အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

မြန်မာ GAP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးထားရှိမှုစာရင်း (၃၁.၃.၂၀၂၂) နေ့ထိ

 

စဉ်

ခုနှစ်

သီးနှံ(အမျိုးအမည်)

တစ်ဦးချင်း

အုပ်စု

ထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ်

ဧကပေါင်း

၁။

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၃၃

၂၃၆

၂၃၈

၄၇၄

၁၅၈၈၇.၉၄

၂။

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၄၉

၅၉၅

၉၅၆

၁၅၅၁

၇၅၁၆၅.၇၃

၃။

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၃၂

၃၈၀

၇၃၇

၁၁၁၇

၆၁၄၅၁.၁၇

၄။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini)

၁၉

၃၆၉

၅၀

၄၁၉

၇၀၉၂.၆၂

 

စုစုပေါင်း

၅၆

၁၆၃၂

၁၉၈၆

၃၆၁၈

၁၆၀၂၂၂.၁၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

တောင်သူပညာပေးစံပြကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

 

စဉ်

အမျိုးအမည်

၂၀၁၈-

၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-

၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini)

မိုးစပါး 

၈၁၅၉

၁၀၄၆၆

၁၂၆၀၇

၅၈၀

 

နွေစပါး

110

-

20

20

ဂျုံ

-

-

25

25

အစေ့ထုတ်ပြောင်း            

၄၂၆၈

၄၀၉၉

၃၈၄၂

၆၇၄

ဆီထွက်သီးနှံ

၂၅၉၁

5965

၃၆၉၁

၈၂၅၇

ပဲမျိုးစုံသီးနှံ

၃၇၃၄

၈၇၅၆

၄၃၂၃

၅၆၅၂

ချက်ကြံ

378

406

၃၄၀

၃၃၉

ရော်ဘာ

342.5

317.5

၁၀၂.၅

၃၀

ဆီအုန်း

100

100

-

-

ကော်ဖီ

18

18

၁၇.၅

၂၇.၅

၁၀

ပီလောပီနံ

-

-

-

၁၁

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ

401

၂၇၉

၄၃၄

 

၁၂

ဂုန်လျှော်/ချဉ်ပေါင်လျှော်

85

30

၃၁

 

၁၃

မြေအသုံးချရေး

၃၆၂၁

၂၆၆၀

၃၀၁၇

၈၇၆

၁၄

ရွှေခရုဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်း နည်းလမ်းများ

2

 

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

မျိုးစေ့၊ ပျိုးပင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှု

 

စဉ်

သီးနှံအမည်

ရေတွက်ပုံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-

၂၀၂၀

၂၀၂၀-

၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini)

၁။

စပါး

တင်း

၁၅၀၆၃၄

၁၄၉၈၀၃

၁၁၃၂၆၂

၁၁၄၆၈၅

၂။

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

တင်း

1175

1350

1800

 

၃။

ဆီထွက်သီးနှံ

တင်း

7618

4699

5416

4248

 နေကြာ

ကီလို

2475

4680

-

1300

၄။

ပဲမျိုးစုံ

တင်း

၂၇၅၅၆

၂၇၅၂၁

၉၇၄၉

၇၃၉၈

၅။

ချက်ကြံ

တန်

6340

7330

8861.89

8476.489

6။

ရော်ဘာပျိုးပင်

ပင်

465000

380000

၄၃၅၀၀၀

၃၉၅၀၀၀

 

ရော်ဘာမျိုးသန့်မျိုးစေ့

စေ့

30000

30000

၄၀၀၀၀

၅၀၀၀၀

၇။

ဆီအုန်း

ပင်

900

-

 ၆၅၀၀

၆၅၀၀

၈။

ကော်ဖီ

ပင်

191000

173500

226400

16533

 

ကော်ဖီ မျိုးစေ့

ကီလို

1435

782

895

820

၉။

ပိုက်ဆံလျှော်

တင်း

-

-

-

170

၁၀။

မှိုမျိုးစုံ

ထုပ်

30000

75000

75000

34000

၁၁။

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ

ပိဿာ

၆၂၂၅၁

39400.5

၄၀၇၉၉

၁၅၅၇၃

၁၂။

ဂုန်လျှော်/ချဉ်ပေါင်လျှော်

တင်း

၆၁၀

၄၂၉.၅

၄၈၁.၅

၂၆၀

၁၃။

မျိုးပိုးဥထုတ်လုပ်နိုင်မှ

ကဒ်

187

320

၃၈၆

၇၀

၁၄။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့

ကီလို

4601.07

၆၈၈၁.၃၇၂

၅၁၈၇.၄၃၅

၃၄၁၀.၁၁၃

1၅။

သစ်သီးပျိုးပင်

ထောင်ပေါင်း

167

၁၁၁

၁၁၄

၃၆၄

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်၊ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရန်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု

                                                                                                             (ဧက)

 

စဉ်

အမျိုးအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁၂၀၂၂ (mini)

စပါး

၃၀၇၁.၇၅

၃၁၅၃.၅

၂၉၄၁

၃၈၇

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

၆၀

၅၅

176

-

ဆီထွက်သီးနှံ 

၅၂၂

၁၁၄၃

၁၂၅၅

၉၇၂

ပဲမျိုးစုံ(စုစုပေါင်း)    

၂၉၄၃

၂၉၈၃

၄၀၉၅

၂၆၈၇

ချက်ကြံ

430.47

426.15

440.3

447.68

ရော်ဘာ

31.6

34.6

၂၁.၇၅

၁၉.7၅

ကော်ဖီ

227.58

162.76

105.2

105.2

ဂျုံ

-

-

620

400

ပီလောပီနံ

-

35

35

-

၁၀

ပိုက်ဆံလျှော်

-

20

20

25

၁၁

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ

406

368

၃၃၁.၅

၁၂၄

၁၂

ဂုန်လျှော်/ချဉ်ပေါင်လျှော်

71

64.5

၇၅.၅

၄၃

၁၃

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

54.25

88.3

၅၄.၂၉

၃၅.၄၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက် တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

သီးနှံအလိုက် စိုက်ပျိုးမှု၊ ထွက်ရှိမှုအခြေအနေ (သန်းပေါင်း)                                                                                                                              

စဉ်

သီးနှံအမည်

ရေတွက်ပုံ

၂၀၁၈-

၂၀၁၉

၂၀၁၉-

၂၀၂၀

၂၀၂၀-

၂၀၂၁

၂၀၂၁-

၂၀၂၂ (မတ်လ)

စပါးစုစုပေါင်း

 

   

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

17.861

17.307

၁၇.၂၀၃

၁၇.၂၉၄

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

1342.715

1279.227

၁၂၆၅.၂၄၅

၁၁၇၄.၉၇၆

 

မိုးစပါး

 

   

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

15.083

14.977

၁၄.၉၂၆

၁၅.၀၀၈

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

1082.587

1061.321

၁၀၅၁.၉၀၂

၁၀၈၈.၅၀၂

 

နွေစပါး

 

   

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

2.778

2.330

၂.၂၇၆

၂.၂၈၆

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

260.128

217.906

၂၁၃.၃၄၂

၈၆.၄၇၃

ဂျုံ

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၀.၁၅၃

၀.၁၄၅

၀.၁၃၉

၀.၁၃၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၃.၆၀၈

၃.၄၄၂

၃.၂၈၁

၃.၀၉၈

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၁.၂၈၇

၁.၂၈၄

၁.၃၇၅

၁.၅၀၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၈၀.၈၀၉

၈၀.၈၇၅

၈၄.၄၀၆

၉၂.၆၂၂

နှံစားပြောင်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၀.၄၃၁

၀.၃၉၆

၀.၃၉၆

၀.၄၀၃

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၆.၀၄၇

၅.၄၈၃

၅.၂၇၂

၅.၂၈၀

ပဲစုစုပေါင်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

10.၀၃၃

9.9၈၂

၉.၇၆၆

၉.၇၇၀

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

162.၃၅၅

160.၃၇၄

၁၅၅.၉၅၁

၁၅၆.၉၈၈

 

ပဲတီစိမ်း

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၂.၈၈၈

၂.၈၇၁

၂.၈၅၀

၂.၉၃၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၄၄.၆၃၃

၄၅.၀၇၁

၄၄.၅၂၉

၄၆.၆၁၀

 

မတ်ပဲ

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၂.၃၃၉

၂.၃၂၉

၂.၃၁၈

၂.၂၉၃

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၄၁.၆၀၉

၄၁.၄၉၈

၄၁.၂၉၆

၄၁.၁၄၉

 

ပဲစင်းငုံ

 

 

 

 

 

 

စိုက်ပျိုးမှု

ဧက

၁.၀၉၉

၁.၀၉၁

၁.၀၆၇

၁.၀၆၂

 

ထွက်ရှိမှု

တင်း

၁၆.၀၆၃

၁၅.၅၆၉

၁၄.၃၅၀

၁၄.၄၅၄

 

 

 

 

 

 

 

 

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ တည်ဆောက်ပြီးလုပ်ငန်းများစာရင်းချုပ်(ရေအရင်းအမြစ်)
စဉ် စီမံကိန်းအမည် မြို့နယ် အကျိုးပြုဧရိယာ(ဟက်တာ) အကျိုးပြုဧရိယာ မှတ်ချက်
မှ ထိ
    ကချင်ပြည်နယ်          
လွဲလော့ မိုးကောင်း ၂၂၃ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆  
  တာလောကြီး မြစ်ကြီးနား ၈၁ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇  
  မြို့ကုန်း ရွှေကူ ၈၁ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  မြို့သစ်ကလေး မိုးညှင်း ၂၆၃ ၂၀၀၀ ၂၀၀၁  
  နန့်ရင်း မိုးညှင်း ၂၀၂ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆  
        ၈၅၀      
               
  ကယားပြည်နယ်          
  ဆော်ခီဒေါ လွိုင်ကော် - ၁၉၉၉ ၂၀၀၀  
  နိုးကိုး လွိုင်ကော် ၂၆၃ ၂၀၀၂ ၂၀၀၃  
  ဘုရားဖြူ ဒီမောဆိုး ၂၀၂ ၂၀၀၆ ၂၀၀၈  
  ဒေါဆော်လီ လွိုင်ကော် ၁၂၁      
        ၅၈၇      
               
  ကရင်ပြည်နယ်          
  ၁၀ တရုတ်လှ ဘားအံ ၄၀၅ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  ၁၁ ဘားကပ် ဘားအံ ၄၈၅ ၂၀၀၄ ၂၀၀၆  
  ၁၂ ထုံးအိုင်-၁ ဘားအံ ၇၃ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  ၁၃ ထုံးအိုင်-၂ ဘားအံ ၄၉၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၈  
  ၁၄ ဇာသပြင် ဘားအံ ၂၀၂ ၂၀၀၈ ၂၀၁၅  
  ၁၅ ဂျိုင်း ဘားအံ ၂၄၃ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  ၁၆ ကမ်းနီ ဘားအံ ၂၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄  
  ၁၇ သံလှယ် ဘားအံ ၃၂၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၇  
        ၂၄၂၈      

ဆိုလာစနစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများ (ဆည်မြောင်းနှင့်အသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန)

၁။      နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ၏ (၂၅--၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး(/ ၂၀၂၁)၊ (--၂၀၂၁) ရက်နေ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်ချက်တွင် မြစ်ချောင်းများအနီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင် ရာသီမရွေး စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိရေးအတွက် မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းများအား ထိထိ ရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်ဖြစ်သည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင် ရွက်နိုင်မည်ဆိုပါက စိုက်ပျိုးရေများလုံလောက်စွာရရှိပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန်ချက်တို့အပေါ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၏ ထပ်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ (--၂၀၂၁) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/၂၂၀ (ညွှန်)() ၉၄၅၃/ ၂၀၂၁၀/(လဆ) စာဖြင့် ထပ်ဆင့်အကြောင်းကြားချက်တို့အရ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တိုင်းဒေသကြီး()ခုတို့ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ ရေတင်လုပ်ငန်း ()ခု၏ ရေတင် အဆင့်(၈)ဆင့်တွင် ဆိုလာစနစ်တွဲဖက်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ပုံငွေဖြင့် စုစုပေါင်း Solar kW (2326) ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

ရေတင်လုပ်ငန်း

တပ်ဆင်သည့်

ဧက

Motor (kW)

Nos.

Solar

(kW)

မန္တလေးတိုင်း

ညောင်ဦး

လက်ပံခြေပေါ်

37

2

113

218

ညောင်ဦး

ငါ့သရောက်

185

2

567

1565

စစ်ကိုင်းတိုင်း

မြင်းမူ

ပျော့ရွာ PS II

132

3

688

1679

မြင်းမူ

ပျော့ရွာ PS III

90

2

344

1321

ကန့်ဘလူ

ကတ-၉၂

30

2

114

257

မကွေးတိုင်း

မင်းဘူး

ကမ်းနီ

132

1

213

757

အောင်လံ

ကံမလေး

110

1

170

300

ပဲခူးတိုင်း

သနပ္ပင်

ကျောင်းစု

22

4

117

300

 

စုစုပေါင်း

 

17

2326

6397

အပြည့်အစုံအား PDF File Download ရယူ၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်

၁၉၅၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ နည်းပညာသုတေသနရလဒ်များ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

အရေအတွက်

၁။

အပင်ရောဂါသုတေသန

(၂၅)ခု

၂။

ပိုးမွှားသုတေသန

(၉)ခု

၃။

မြေဆီလွှာသုတေသန

(၅)ခု

၄။

ရေအသုံးချရေးသုတေသန

(၉)ခု

၅။

စိုက်ပျိုးရေးအဏုဇီဝသိပ္ပံသုတေသန

(၃)ခု

၆။

စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာသုတေသန

(၂)ခု

၇။

ဆီထွက်သီးနှံသုတေသန

(၈)ခု

၈။

စပါးဇီဝဥယျာဉ်သုတေသန

(၈)ခု

၉။

ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာသုတေသန

(၂)ခု

၁၀။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုတေသန

(၆)ခု

၁၁။

ဝါနှင့်အမျှင်ထွက်သုတေသန

(၁)ခု

၁၂။

မျိုးစေ့ဘဏ်

(၁) ခု

၁၃။

အပင်ဇီဝကမ္မဗေဒသုတေသန

(၂၅) ခု

၁၄။

ဇီဝနည်းပညာသုတေသန

(၆) ခု

စုစုပေါင်း

(၁၁၀) ခု

၁၉၅၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ ထုတ်ဝေပြီး သီးနှံမျိုးများ

 

စဉ်

သီးနှံအုပ်စု

သီးနှံအမည်

အရေအတွက်

၁။

စပါး

 

၁၃၆

   

စပါး (OPV)

၁၃၂

   

စပ်မျိုးစပါး

 

 

 

 

၂။

နှံစားသီးနှံ

 

၄၀

   

စားပြောင်း

   

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

   

စပ်မျိုးပြောင်း

   

ဂျုံ

၁၆

   

နှံစားပြောင်း

၁၂

 

 

 

 

၃။

ဆီထွက်သီးနှံ

 

၃၉

   

မြေပဲ

၂၁

   

နှမ်း

၁၂

   

နေကြာ (OPV + စပ်မျိုး)

   

ပန်းနှမ်း

 

 

ဆူးပန်း

 

 

 

 

၄။

ပဲမျိုးစုံ

 

၄၆

 

 

ပဲတီစိမ်း

၁၂

 

 

မတ်ပဲ

 

 

ပဲစဉ်းငုံ

 

 

ကုလားပဲ

၁၀

 

 

ပဲပုပ်

၁၁

 

 

ပဲလွမ်း

 

 

 

 

၅။

စက်မှုသီးနှံ

 

၂၈

 

 

ဝါ

 

 

ကြံ

 

 

ဂုန်လျှော်

၁၃

 

 

ချဉ်ပေါင်လျှော်

 

 

ပီလောပီနံ

 

 

 

 

၆။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

 

 

 

ခရမ်းချဉ်

 

 

ကြက်ဟင်းခါး

 

 

ဟင်းစားပဲပုပ်

 

 

ရွှေဖရုံ

 

 

စုစုပေါင်း

၂၉၆