အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

မျိုးစေ့၊ ပျိုးပင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှု

 

စဉ်

သီးနှံအမည်

ရေတွက်ပုံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-

၂၀၂၀

၂၀၂၀-

၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini)

၁။

စပါး

တင်း

၁၅၀၆၃၄

၁၄၉၈၀၃

၁၁၃၂၆၂

၁၁၄၆၈၅

၂။

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

တင်း

1175

1350

1800

 

၃။

ဆီထွက်သီးနှံ

တင်း

7618

4699

5416

4248

 နေကြာ

ကီလို

2475

4680

-

1300

၄။

ပဲမျိုးစုံ

တင်း

၂၇၅၅၆

၂၇၅၂၁

၉၇၄၉

၇၃၉၈

၅။

ချက်ကြံ

တန်

6340

7330

8861.89

8476.489

6။

ရော်ဘာပျိုးပင်

ပင်

465000

380000

၄၃၅၀၀၀

၃၉၅၀၀၀

 

ရော်ဘာမျိုးသန့်မျိုးစေ့

စေ့

30000

30000

၄၀၀၀၀

၅၀၀၀၀

၇။

ဆီအုန်း

ပင်

900

-

 ၆၅၀၀

၆၅၀၀

၈။

ကော်ဖီ

ပင်

191000

173500

226400

16533

 

ကော်ဖီ မျိုးစေ့

ကီလို

1435

782

895

820

၉။

ပိုက်ဆံလျှော်

တင်း

-

-

-

170

၁၀။

မှိုမျိုးစုံ

ထုပ်

30000

75000

75000

34000

၁၁။

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ

ပိဿာ

၆၂၂၅၁

39400.5

၄၀၇၉၉

၁၅၅၇၃

၁၂။

ဂုန်လျှော်/ချဉ်ပေါင်လျှော်

တင်း

၆၁၀

၄၂၉.၅

၄၈၁.၅

၂၆၀

၁၃။

မျိုးပိုးဥထုတ်လုပ်နိုင်မှ

ကဒ်

187

320

၃၈၆

၇၀

၁၄။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့

ကီလို

4601.07

၆၈၈၁.၃၇၂

၅၁၈၇.၄၃၅

၃၄၁၀.၁၁၃

1၅။

သစ်သီးပျိုးပင်

ထောင်ပေါင်း

167

၁၁၁

၁၁၄

၃၆၄