အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်၊ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရန်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု

                                                                                                             (ဧက)

 

စဉ်

အမျိုးအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁၂၀၂၂ (mini)

စပါး

၃၀၇၁.၇၅

၃၁၅၃.၅

၂၉၄၁

၃၈၇

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

၆၀

၅၅

176

-

ဆီထွက်သီးနှံ 

၅၂၂

၁၁၄၃

၁၂၅၅

၉၇၂

ပဲမျိုးစုံ(စုစုပေါင်း)    

၂၉၄၃

၂၉၈၃

၄၀၉၅

၂၆၈၇

ချက်ကြံ

430.47

426.15

440.3

447.68

ရော်ဘာ

31.6

34.6

၂၁.၇၅

၁၉.7၅

ကော်ဖီ

227.58

162.76

105.2

105.2

ဂျုံ

-

-

620

400

ပီလောပီနံ

-

35

35

-

၁၀

ပိုက်ဆံလျှော်

-

20

20

25

၁၁

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ

406

368

၃၃၁.၅

၁၂၄

၁၂

ဂုန်လျှော်/ချဉ်ပေါင်လျှော်

71

64.5

၇၅.၅

၄၃

၁၃

ဟင်းသီးဟင်းရွက်

54.25

88.3

၅၄.၂၉

၃၅.၄၅