အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

မြန်မာ GAP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးထားရှိမှုစာရင်း (၃၁.၃.၂၀၂၂) နေ့ထိ

 

စဉ်

ခုနှစ်

သီးနှံ(အမျိုးအမည်)

တစ်ဦးချင်း

အုပ်စု

ထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ်

ဧကပေါင်း

၁။

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၃၃

၂၃၆

၂၃၈

၄၇၄

၁၅၈၈၇.၉၄

၂။

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၄၉

၅၉၅

၉၅၆

၁၅၅၁

၇၅၁၆၅.၇၃

၃။

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၃၂

၃၈၀

၇၃၇

၁၁၁၇

၆၁၄၅၁.၁၇

၄။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini)

၁၉

၃၆၉

၅၀

၄၁၉

၇၀၉၂.၆၂

 

စုစုပေါင်း

၅၆

၁၆၃၂

၁၉၈၆

၃၆၁၈

၁၆၀၂၂၂.၁၁