အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပြည်တွင်းစားသုံးရန်ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းအတွက်သွင်းကုန်လိုင်စင်ဆိုင်ရာ  ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် တင်ပြလာသော လျှောက်လွှာ

(ခ)    ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် မည့်သည့်နိုင်ငံထွက်ပစ္စည်းများအား မည်သည့်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် မည်သည့်လမ်းကြောင်း (ကုန်ကြောင်း၊  လေကြောင်း၊ ရေကြောင်း) မှ တင်သွင်းမည်ကို ဖော်ပြ၍ တင်ပြရန်၊

(ဂ)    တင်သွင်းမည့် ငါးများ၏ Country Origin, Sanitary certificate (သို့) Health certificate, Sale Contract, Profoma Invoice, တင်သွင်းလိုသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်၊ ထုတ်ကုန်/ သွင်းကုန် လိုင်စင်မိတ္တူ , တင်သွင်းမည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများ၏ ရောင်စုံဓါတ်ပုံ၊ စသည်များတင်ပြရန်

(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ တင်သွင်းပစ္စည်း ရောက်ရှိပါက ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ Online မှ တစ်ဆင့် MACCS စနစ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နမူနာငါးများအား ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၊  ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးရန်၊

လက်တွေ့လုပ်ထုံး လုပ်နည်း

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ တို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    တာဝန်ခံအရာရှိသည်တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့် စုံမှု  ရှိ/ မရှိ ကို စစ်ဆေးမည်။

(ဂ)    ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်။

(ဃ)  ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လက်မှတ်ကို  ရရှိပြီးနောက် မူရင်းထောက်ခံချက်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ သွင်းကုန်  လိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် online မှတဆင့်ပေးပို့ပြီး၊ မူရင်းနှင့် မိတ္တူကို လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးမည်။

 (င)   တင်သွင်းလိုင်စင်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လျှောက်ထားသူ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းစားသုံးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်မည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

(စ) ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်အဖြေ ရရှိပါက ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အဆိုပါ Test Report အား MACCS စနစ်ဖြင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ သဘောထား မှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံပါသည်။ ကောက်ခံမည့်     နှုန်းထားများသည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမည့်တိုင်းတာချက် (Parameter)ပေါ်တွင် မူတည်သည်။

Micro   Biological   Test  () မျိုး  စစ်ဆေးခ   ၅၀၀၀၀   ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော   အထောက်အထားများပြည်စုံခဲ့လျှင်     () ပတ် အတွင်း ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

ပြည်တွင်းတွင် ထွက်ရှိခြင်းမရှိသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

တင်သွင်းလာသော ရေထွက်ပစ္စည်း ရောက်ရှိပါက ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားရမည်။