အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်အအေးခန်းစက်ရုံနှင့် ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံလိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

(ခ)    စည်ပင်သာယာရေးဉီးစီးဌာနမှခွင့်ပြုလိုင်စင်မိတ္တူ

(ဂ)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(ဃ)  အခွန်ကိစ္စ စိစစ်ပေးသွင်းပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

(င)    ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှု

(စ)    ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း   သက်ဆိုင်ရာဇုန်/   အဖွဲ့အစည်း

         ထောက်ခံချက်

(ဆ)  စက်ရုံဓာတ်ပုံ(၂) ပုံ

(ဇ)    စက်ရုံပိုင်ရှင် ဓာတ်ပုံ(၂) ပုံ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်စက်ရုံ လိုင်စင် နှင့် ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံလိုင်စင် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်  လိုအပ်သောအထောက်အထားများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနထံသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ ပြည့်စုံခဲ့လျှင်  ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်စက်ရုံလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

        မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက် ၁ ပတ်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

  • ရေထွက်ပစ္စည်း ပို့ကုန်သွင်းကုန်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ (Technical Regulation for Export and Import of Fishery Products) နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။(ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် ၈/ ၂၀၁၈)
  • လိုင်စင်ပါခွင့်ပြုထားသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုသာ ပြုပြင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။
  • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ  ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သတ်မှတ်ချက်၊  သတ်မှတ်ထားသော   စံချိန်စံညွှန်းများ  နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရပါမည်။
  • ခွင့်ပြုထားသော ရေထွက်ပစ္စည်းများမှအပအခြားသောပစ္စည်း
  • များ ပြုပြင်မွမ်းမံ၊ အေးခဲ၊ သိုလှောင်ခြင်း မပြုရ။
  • ရေထွက်ပစ္စည်းများအား GMP / HACCP စသည့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စနစ်များနှင့်အညီ ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ရမည်။
  • အထူးသဖြင့်ငါးပေါင်းမှုန်(Fishmeal)ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ     အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ဌာနကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့များမှချမှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရပါမည်။
  • ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့     လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်

အခါ ငါးပေါင်းမှုန် (Fishmeal) စက်ရုံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက် ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဌာန/ မြို့နယ်/ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး/ဇုန်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ စသည့်တို့၏ ထောက်ခံစာတစ်ပါတည်း ပူးတွဲတင်ပြရမည်။