အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်စု ဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်နှုန်းထားများ

စဉ်

ရေထွက်ပစ္စည်း

အမျိုးအစားများ

ပစ္စည်းပမာဏနှင့် လိုင်စင်နှုန်းထားများ

(၁)

(၂)

(၃)

Shell

Fish Skin

Others

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ      တန် လျှင် ၁၅၀ ကျပ်

အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး  အဖြစ် တန် လျှင် ၁၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

 (၆)

(၇)

Fresh Fish

Marine Fish

Loligo (squid)

Salted Fish

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ   တန် လျှင် ၂၀၀ ကျပ် အဆိုပြုထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါက  ဒဏ်ကြေး  အဖြစ် တန် လျှင် ၂၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၈)

Jelly Fish

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ၁ တန် လျှင် ၂၅၀ ကျပ်အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပါက ဒဏ်ကြေးအဖြစ် တန် လျှင် ၂၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၉)

Crab

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ တန် လျှင်၁၇၅ကျပ် အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး   အဖြစ် တန် လျှင် ၃၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၁၀)

(၁၁)

Grouper

Eel

တန် မှ တန် အထိ    တန် လျှင် ၂၅၀ ကျပ် အဆိုပြုထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး  အဖြစ် တန် လျှင် ၅၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၁၂)

(၁၃)

(၁၄)

(၁၅)

Freshwater Prawn

Marine Shrimp

Dry Fish

Dry Shrimp

တန် လျှင် ၁၀၀ ကျပ်

(၁၆)

(၁၇)

Lobster

King Lobster

တန် လျှင် ၁၂၅ ကျပ်

(၁၈)

Sea Cucumber

တန် လျှင် ၂၀၀ ကျပ်