အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပြည်ပသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းအတွက် အကောက်ခွန်ဉီးစီးဌာနသို့ ရေထွက် ပစ္စည်းထောက်ခံစာ ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

(က)   ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

(ခ)     တင်ပို့လိုသည့် ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

(ဂ)     ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် (မိတ္တူ)

(ဃ)    Sale Contract

(င)     Invoice

(စ)     Packing list

(ဆ)    ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ(မိတ္တူ)

လက်တွေ့လုပ်ထုံး

လုပ်နည်း

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ  လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    တာဝန်ခံအရာရှိသည် တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှု  ရှိ/ မရှိ ကို စစ်ဆေးမည်။

(ဂ)    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံ အရာရှိမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် မူရင်းထောက်ခံချက်ကို အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနသို့ ထုတ်ပေးရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

Micro/Chemical/Physical စစ်ဆေးခများအား တင်ပို့ ရေထွက် ပစ္စည်း အမျိုးအစားနှင့် တန်ချိန်ပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည်စုံခဲ့လျှင် နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

 ရေထွက်ပစ္စည်း   ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများအနေဖြင့် မိမိစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းများ (အထူးသဖြင့် ပြင်ပမှ အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ရေထွက်ပစ္စည်းများအတွက်) စက်ရုံ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) အထွေထွေမန်နေဂျာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ရေထွက်ပစ္စည်း ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက် မူရင်းတင်ပြရမည်။