အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေထွက်ပစ္စည်းများအားလက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်    တင်သွင်းခြင်း

          အတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း။

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

(ခ)    မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ (ငါး/ပုစွန်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အေးခဲခြင်းနှင့်စပ်ဆက် လုပ်ငန်းများအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်( CMP)ပါရှိမည်။

(ဂ)    လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ရေထွက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရန် အတွက်ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့သူပြည်ပကုမ္ပဏီနှင့် လက်ခစား လုပ်ကိုင်သူကုမ္ပဏီတို့ နှစ်ဦးကြားလုပ်ငန်းစဉ် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြလျက် ချုပ်ဆိုထားသော သဘောတူစာချုပ်

(ဃ)  ကုန်ပို့လွှာ

(င)    ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း

(စ)    ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

(ဆ)  ပင်ရင်းနိုင်ငံဖော်ပြချက်

(ဇ)    သင်္ဘောတင်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း(မိတ္တူ)

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများနှင့် ဉီးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ  လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်း ဉီးစီးဌာနသို့တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    တာဝန်ခံအရာရှိသည်တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ကိုပြည့်စုံမှု  ရှိ / မရှိ ကိုစစ်ဆေးမည်။

(ဂ)    ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် အတွက်   သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြ သွားမည်။

(ဃ)  ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လက်မှတ်ကို   ရရှိပြီးနောက်မူရင်း ထောက်ခံချက်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာနသို့ တင်သွင်း  လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်  online   မှတစ်ဆင့်ပေးပို့ပြီး မူရင်း

နှင့် မိတ္တူကိုလျှောက်ထားသူအားထုတ်ပေးမည်။

(င)    ထောက်ခံချက်မိတ္တူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာနတွင် တင်သွင်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ)    တင်သွင်းလိုင်စင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်  လျှောက်ထားသူ အနေဖြင့်လက်ခစား အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

(ဆ) တာဝန်ခံအရာရှိသည် တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည်စုံခြင်းရှိ/မရှိကို အောက်ပါ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စစ်ဆေးမည်-

  • ရေထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား
  • ပမာဏ
  • တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ
  • ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်
  • ခန့်မှန်းကုန်ချောထွက်ရှိမှုရာခိုင်နှုန်း
  • MIC ခွင့်ပြုချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ
  • ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံသည် ပြန်လည်တင်ပို့မည့် ဈေးကွက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ Listed/Approved စာရင်းဝင်နိုင်ငံ ဟုတ်/မဟုတ်

(ဇ)     Register စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ရှိပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

        မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည်စုံခဲ့လျှင် () ပတ် အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း