အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

တင်ဒါလိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်  အထောက်အထားများ

တင်ဒါလိုင်စင် လျှောက်လွှာ(Form-8)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် တင်ဒါလိုင်စင် လျှောက်ထားရန် အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသည် တင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင် တင်ဒါဆွဲဝယ်ခွင့် လက်မှတ် (Form 9) ကို  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်   ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဉပဒေအရ ထုတ်ပေးမည်။

(ဂ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသောအထောက်အထားများကိုစစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်တင်ဒါလိုင်စင်(Form 12)ကို ရရှိသူသည်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ခွန် ကို ပေးဆောင်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ငါးလုပ်ငန်းတင်ဒါစနစ်အရ

ကြာမြင့်ချိန်

ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရာသီချိန်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

သတ်မှတ်ချက်များ

  • ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ  ပုဒ်မ ၁၈၈ ဇယား()အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေပြုခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၆ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် () တို့အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများ  သို့ (၁၆--၂၀၁၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
  • အငှားဂရန်အင်း/ တင်ဒါများ လေလံ/တင်ဒါရောင်းချခြင်းနှင့် ကိရိယာ လိုင်စင်ခွန်ကောက်ခံခြင်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊   နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  • ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဝန်ဆောင်မှု   လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ဆောင်ရွက် ခွင့်မရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပါသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၅/၂၀၁၇)