အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ

(ခ)     ရေလုပ်သား၏နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ် (မိတ္တူ)

(ဂ)     ရေလုပ်သား၏ဓာတ်ပုံများ (ပတ်စ်ပို့အရွယ်)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရန်  အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ရေလုပ်သား မှတ်ပုံတင်ကတ်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခမဟုတ်ပါ။ မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငွေစာရင်းသို့ ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကြေး အဖြစ် ပေးဆောင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများပြည့်စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ်ရက် (၁) ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချက်

  • ဤရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကို မှတ်ပုံတင်ကတ်ပေါ်တွင် ပြသထား သော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမှီငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်း တိုးရမည်။
  • ရေလုပ်သား၏အသက်သည် ၁၈နှစ်နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
  • ရေလုပ်သားသည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။