အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အအေးခန်းမြေ(၃.၄၅)ဧကအား စီးပွားရေးအရအကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် B.O.T စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၇-၂- ၂၀၂၂၊ နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၂၊ ညနေ(၀၃:၃၀)နာရီ
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
Invitation for Bidding
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၄-၂-၂၀၂၂
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
မြေအကျယ်အဝန်း၂၇.၉၇ဧကအား နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းရှင်/ ကုမ္ပဏီများသို့ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၅-၁-၂၀၂၂
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၅-၂-၂၀၂၂
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၊ စက်ဆီ/ချောဆီများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများတယ်ယူလိုပ်သဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၅-၁၂-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၄-၁-၂၀၂၂
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၊ စက်ဆီ/ချောဆီများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ကိုမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
(၂၀၂၁-၂၀၂၂) (Mini) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ (ဘိလပ်မြေ၊ သံချောင်းလုံး)ကို မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် များထံမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၁၁-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၅-၁၁-၂၀၂၁
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
လှော်ကားငါးလုပ်ငန်းစခန်းတွင် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် လုပ်ငန်း(၄) ခုအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၀-၁၀-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၉-၁၁-၂၀၂၁
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ (၂)လစာ စက်သုံးဆီ ဒီဇယ်ရိုးရိုး(၄၄၀၀၀)ဂါလံနှင်ဓါတ်ဆီ(92 RON)-(၄၀၀၀)ဂါလံအာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၁၀-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၂၁
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ရေလယ်ဘွိုင်(ဗော်ယာ)(၄)လုံး အမှတ်(၁) (၂) (၃) (၄) ကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၄-၂၀၂၁
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၇-၄-၂၀၂၁
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန