အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉.၂.၂၀၂၄
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၁.၂.၂၀၂၄
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနပိုင် မန္တလေး အစာစပ်စက်ရုံအား ငှားရမ်းရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၉-၁-၂၀၂၄
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၂-၂၀၂၄
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ဘုရားကြီးကြက်မွေးမြူရေးခြံနှင့် ဝမ်းဘဲအင်းဝက်မွေးမြူရေးခြံများအား ငှားရမ်းရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၉-၁-၂၀၂၄
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂-၂-၂၀၂၄
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
1.1.2024
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
16.1.2024
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
3.1.2024
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
17.1.2024
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ဘုရားကြီးကြက်မွေးမြူရေးခြံ မြေ ၁၀၁.၉၇ ဧကနှင့် ဝမ်းဘဲအင်းဝက်မွေးမြူရေးခြံ မြေနှင့် မြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦ (၃)လုံး ၂၂.၄၃ ဧက အား ငှားရမ်းရန်အတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
ကြက်ဖမွေးဇောင်းစိုက်ကွင်းရှိ စိုက်ပျိုးမြေ(၄၉၂)ဧက ခန့်နှင့် ကျုံကဒွန်းစိုက်ကွင်းရှိ စိုက်ပျိုးမြေ(၅၀၀)ဧကခန့်အား ဌားရမ်းရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၂-၂၀၂၃
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၅-၁-၂၀၂၄
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၂-၂၀၂၃
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၃-၁၀ -၂၀၂၃
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄.၁၂.၂၀၂၃
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈.၁၂.၂၀၂၃
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန