အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
21 ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၁၉၈၉ ခုနှစ်
22 တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ် ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေ
23 ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ
24 မြန်မာ့ပင်လယ် ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ
25 မြန်မာ့ပင်လယ် ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
26 နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ
27 နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ