အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
11 လယ်ယာမြေဥပဒေ
12 လယ်ယာမြေဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
13 စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ
14 နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေ
15 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ
16 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
17 ကိတ္ထိမမွေးစားခြင်းမှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေ
18 အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ
19 တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီ ဥပဒေနှင့် တိရစ္ဆာန် ဆေးပညာကောင်စီ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
20 ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၁၉၈၉ ခုနှစ်