အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ငါးကဏ္ဍ၏ဝန်ဆောင်မှုများ                                                                                                                                    

ပြည်ပတင်ပို့သည့်ရေထွက်ကုန်များအတွက် Health Certificate ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

Health Certificate အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

2162

2018-2019

၆၀၇၃

2019-2020

၆၀၁၀

2020-2021

၄၄၇၉

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၃၅၁၃

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

၁၀

ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းအတွက်  Import Recommendation Letter  ထုတ်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

 အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

134

2018-2019

၁၉၃

2019-2020

၃၅၅

2020-2021

၈၇

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၄၉                                                

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

၂၂၄၆

ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းအတွက်  Export Recommendation Letter  ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

 အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

8451

2018-2019

17942

2019-2020

15178

2020-2021

11186

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

3458

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

1883

 

ရေသတ္တဝါ(အရှင်)ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံစာ Health Certificate ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

Health Certificate အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

1707

2018-2019

3139

2019-2020

1405

2020-2021

1522

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

1028

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၂၃

ရေ၊မြေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးပေးမှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

ရေနမူနာအရေအတွက်

မြေနမူနာအရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

၃၀၂

2018-2019

၃၆၂

2019-2020

၁၉၀

2020-2021

၃၆၈

-

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၄၅၈

၁၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှမတ်)

၈၆

၁၀

       

GAqP Certificate ထုတ်ပေးခြင်း

ငါး/ပုစွန်/ကဏန်းမွေးမြူရေးကန် ဧရိယာ ၃၅၆၀.၂၁ ဧက အား GAqP Certificate  (၁၃)ခု ထုတ်‌ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှတရားဝင်ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမှရရှိသည့်ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်( Catch Certificate ) ထုတ်ပေးမှု

စဉ်

ခုနှစ်

Catch Certificate အရေအတွက်

ရုံးချုပ်

တနင်္သာရီ

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

၃၃

၂၅၇၉

2018-2019

၉၁

၇၀၉၃

2019-2020

၁၈၁

၉၀၃၂

2020-2021

၂၄၆

၇၄၀၁

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၁၄၈

၄၁၈၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

၇၅

၁၄၈၄

 

မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေချို/ရေငန်ငါး၊ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

မွေးမြူရေး

အင်းလုပ်ငန်း

ဘုံငါးဖမ်း

ရေငန်ငါးဖမ်း

စုစုပေါင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် (ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

၄၉၅.၄၉

၁၂၂.၇၄

၅၁၃.၄၂

၁၄၄၉.၈၀

၂၅၈၁.၄၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၁၂၁.၃၅

၃၃၉.၃၆

၁၂၆၀.၆၉

၃၂၄၉.၇၀

၅၉၇၁.၁၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၁၁၄၅.၀၂

၃၄၂.၉၄

၁၂၆၅.၁၂

၃၂၆၄.၈၄

၆၀၁၇.၉၂

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၁၆၇.၃၅

၃၄၃.၉၉

၁၂၆၈.၄၁

၃၂၉၅.၀၇

၆၀၇၄.၈၂

၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တိုဘာမှ မတ်)

၇၁၃.၃၃

၂၃၈.၀၂

၈၀၉.၁၈

၁၈၈၇.၁၈

၃၆၄၇.၇၁

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၃၂၂.၆၉

၃၉.၆၇

၂၃၅.၇၂

၉၁၁.

၁၅၀၉.၁၆

 

ငါးသားပေါက်ထုတ်လုပ်၊ရောင်းချ၊မျိုးစိုက်ထည့်မှုအခြေအနေ

ကောင်ရေ-သန်းပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီမှစက်တင်ဘာ)

၄၈၅.၂၈

၉၇.၇၉

၃၈၇.၄၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၆၈၀.၀၃

၁၄၇.၈၂

၅၃၂.၂၁

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၇၁၈.၀၁

၁၈၂.၂၈

၅၃၅.၇၃

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၆၈.၈၄

၁၀၄.၈၈

၆၃.၉၆

၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တိုဘာမှမတ်)

၃၉.၄၃

၃၉.၄၃

-

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၃၄.၄၁

၃၄.၄၁

-

ငါး/ပုစွန်/ကဏန်းမွေးကန်ဖော်ထုတ်မှုအခြေအနေ

ဧက-ရိုးရိုး

စဉ်

ခုနှစ်

ငါးမွေးကန်

ပုစွန်မွေးကန်

ကဏန်းမွေးကန်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီမှစက်တင်ဘာ)

၂၄၇၈၁၇.၅၉

၂၄၄၃၈၈.၀၆

၂၀၅၇.၄၈

၄၉၄၂၆၃.၁၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၄၇၈၅၈.၃၈

၂၄၄၄၃၇.၀၆

၂၀၅၇.၄၈

၄၉၄၃၅၂.၉၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၅၂၂၁၉.၈၈

၂၄၄၂၉၁.၉၇

၂၁၉၈.၄၅

၄၉၈၇၁၀.၃၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၅၂၄၁၅.၄၄

၂၄၄၂၈၆.၃၉

၂၂၃၃.၉၄

၄၉၈၉၃၅.၇၇

၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တို ဘာမှ မတ်)

၂၅၃၅၃၁.၈၅

၂၄၅၀၈၅.၄၄

၂၂၃၉.၈၂

၅၀၀၈၅၇.၁၁

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၂၅၄၄၄၅.၈၉

၂၄၅၀၄၂.၇၄

၂၃၅၃.၈၆

၅၀၁၈၄၂.၄၉

ရေထွက်ပစ္စည်းပြည်ပတင်ပို့မှုအခြေအနေ

တန်ချိန်-မက်ထရစ်တန်ထောင်ပေါင်း

တန်ဘိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

2018 (ဧပြီ မှ စက်တင် ဘာ)

147.803

149.12

7.20

30.38

66.06

114.03

221.07

293.53

2018-2019

382.13

367.44

13.979

59.98

187.56

300.84

583.676

728.26

2019-2020

427.969

453.68

13.965

57.40

227.75

342.06

669.685

853.14

2020-2021

379.993

418.20

11.88

50.43

166.350

317.87

558.226

786.50

၂၀၂၁ (အောက်တိုဘာမှမတ်)

243.530

258.40

7.573

33.49

84.966

188.77

336.069

480.66

၂၀၂၂-၂၀၂၃

၈၀.၃၃၄

၉၁.၅၈၄

.၈၈၇

၁၈.၁၁၁

၃၃.၀၆၄

၉၁.၃၇၉

၁၁၈.၂၈၅

၂၀၁.၀၇၄

      

ငါးကဏ္ဍ

မွေးမြူ‌ရေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်မည့် ငါးကဏ္ဍသုတေသနလုပ်ငန်းများ

စဉ်

သုတေသနခေါင်းစဉ်

သုတေသနစခန်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ

ငါးပြေမ (Anabas testudineus, Climbing Parch) များအား ဖော်စပ်စာ အမျိုးမျိုးကျွေး၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မျိုးငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်နိုင် ရန်  သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

တိုင်းရင်းငါးသလဲထိုး (Lepidocephalus berdmorei, Burmese loach) အား ငါးမှုန် အဆင့်မှ စျေးကွက်ဝင်အရွယ်အစားအထိ အမြောက်အမြား မွေးမြူထုတ်လုပ် နိုင်ရန် စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

တိုင်းရင်းငါး ငါးသလဲထိုးငါးမှုန် (Lepidocephalus berdmorei, Burmese loach)အား မတူညီသော အစာများဖြင့် ကြီးထွားနှုန်းအား နှိုင်းယှဉ် သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

အပင်နှင့်ငါး(တီလာပီးယား Oreochromis niloticus နှင့် ရွှေဝါငါးကြင်း Cyprinus carpio)တွဲဖက်၍ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုမြေမဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စနစ် (Aquaponics)ဖြင့် စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

အပင်နှင့် ငါး(မျိုးစပ်ငါးခူ Clarias macroceplaus gariepinus, Hibrid catfish) တွဲဖက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြု မြေမဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ် (Aquaponics)ဖြင့် စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း

ရေဆင်း(အမှတ်  ၂ မော်တော် ယာဉ် တပ်

အပင်နှင့် ငါး(ထိုင်းငါးခုံးမကြီး)(Puntius gonionotus, Tarpian) တွဲဖက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုမြေမဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်(Aquaponics)ဖြင့်စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း

ရေဆင်း(အမှတ်  ၂ မော်တော် ယာဉ် တပ်)

အပင်နှင့် ငါး(တိုင်းရင်းငါးမျိုး-ငါးဖန်းမ)တွဲဖက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြု မြေမဲ့ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးစနစ် (Aquaponics)ဖြင့် စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း

ရေဆင်း

မွေး/သု

အောရီးယပ်စ်တီလားပီးယား(Oreochromis aureus)  ငါးသားပေါက်များအား ငါးပေါင်းမှုန့်ဖော်စပ်စာနှင့် ဘဲစာရွက်ဖော်စပ်စာတို့ကို ကျွေးမွေး၍ ရှင်သန် ကြီးထွားနှုန်း အားနှိုင်းယှဉ်သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

ငါးရှဉ့် (Monopterus albus, Mud eel) မျိုးငါးများကို မတူညီသော ဟော်မုန်းဆေး (၄)မျိုး ထိုးနှံပြီး မျိုးအောင်နှုန်း၊ ဉချနှုန်းနှင့် အကောင်ပေါက်နှုန်းအား တိုင်းတာ သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

၁၀

ငါးရှဉ့် (Monopterus albus, Mud eel) သားပေါက်လေးများကို မတူညီသော အစာ(၄)မျိုးကျွေးမွေး၍ ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်းအား နှိုင်းယှဉ်သုတေသန ပြုခြင်း

မန္တလေး

၁၁

ငါးဇင်ရိုင်း(Mystus pulcher, Dwarf Catfish) မျိုးငါးများကို ဖော်စပ်စာ အမျိုး မျိုးကျွေး၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သားပေါက်များ မွေးမြူထုတ်လုပ် နိုင်ရန် နှိုင်းယှဉ် သုတေသနပြုခြင်း

 

မန္တလေး

၁၂

ငါးဇင်ရိုင်း (Mystus pulcher, Dwarf Catfish)သားပေါက်များအား မတူညီ သောအစာများကျွေး၍ အသားတိုးမွေးမြူထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စမ်းသပ်သုတေသန ပြုခြင်း

မန္တလေး

၁၃

နိုင်းလ်တီလားပီးယား (Oreochromis niloticus, Nile Tilapia) များအား Biofloc အစာ တစ်မျိုးတည်းကျွေး၍ Water Recirculatory System အသုံးပြု ပြီး ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်း သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

၁၄

တိုင်းရင်းငါးရံ့ (Channa micropeltes, Giant Snakehead)ကို မတူညီသော အစာ ကျွေးခြင်း၊ အစာဖြတ်ခြင်း စက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံ (Cycles of Deprivation and Re-feeding in the Experiment) ၏ အကျိုး သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

၁၅

တိုင်းရင်းငါးခူ(Clarias batrachus, Cat fish)ကို မတူညီသော ဟော်မုန်းဆေး (၃)မျိုးဖြင့် ဆေးထိုးသားဖေါက်ပြီး မျိုးအောင်နှုန်း၊ ရှင်သန်နှုန်းနှင့်ကြီးထွားနှုန်း တို့အား စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း

မန္တလေး

၁၆

ကကတစ်(Latest calcarifer, Seabass)ငါးသားပေါက်များကို မတူညီသော အစာများကျွေးမွေး၍ သားပေါက်များ၏ ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်းများအား စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း

ကျွန်းစု

၁၇

ပုစွန်ကျား (Penaeus monodon, Giant Tiger Prawn)  မျိုးစိတ်အားသား ဖောက်ခြင်းနှင့်သားပေါက်များရှင်သန်နှုန်းနှင့်ကြီးထွားနှုန်းတို့အားသုတေသန ပြုခြင်း

ဝမော်

၁၈

ငါးဖယ်အောင်း/ငါးဖန်းမ(Osteobrama alfredianus, Rohtee) မျိုးစိတ်အား ဟော်မုန်းဆေး ဖြင့် ဆေးထိုးသားဖောက်ပြီးသားပေါက်များ၏ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်းများကို သုတေသန ပြုခြင်း

ပန်းတနော်

၁၉

တောင်ပေါ်ငါးသားလောက်(Prochilodus lineatus,  Streaked Prochilod) မျိုးစိတ်ကို ဆေးထိုးသားဖောက်ပြီးသားပေါက်များ၏ ရှင်သန်နှုန်း၊ကြီးထွားနှုန်း တို့အား သုတေသနပြု ခြင်း

ပန်းတနော်

၂၀

မနောသုခမျိုးစပါးခင်းအတွင်း ငါးဖန်းမ(Osteobrama alfredianus, Rohtee ) ထည့်သွင်း မွေးမြူ၍ ကြီးထွားနှုန်းကို သုတေသနပြုခြင်း

ရေဆင်း

မွေးသုဦးစီး+

စိုက်သုဦးစီး

                  တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)

                    တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

စဉ်

နိုင်ငံ

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

အမေရိကန်

၆၃၉၀.၇၉၁

၁၁.၈၀၅

၃၀.၆၀၉

၀.၁၃၀

၁၈၈.၁၀၂

၀.၅၈၁

၆၆၀၉.၅၀၂

၁၂.၅၁၆

အီတလီ

၁၆၆၉.၃၈၈

၂.၃၉၃

၀.၀၀၅

-

၄၈.၀၀၅

၀.၀၇၈

၁၇၁၇.၃၉၈

၂.၄၇၁

ဘယ်ဂျီယံ

၂၃.၉၃၀

၀.၀၄၄

၈၀.၂၃၉

၀.၅၁၆

-

-

၁၀၄.၁၆၉

၀.၅၆၀

ဆွီဒင်

၂၅၂.၂၀၈

၀.၃၁၅

-

-

-

-

၂၅၂.၂၀၈

၀.၃၁၅

 

Tatal

၈၃၃၆.၃၁၇

၁၄.၅၅၇

၁၁၀.၈၅၃

၀.၆၄၆

၂၃၆.၁၀၇

၀.၆၅၉

၈၆၈၃.၂၇၇

၁၅.၈၆၂

                 တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)

                   တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

ခုနှစ်

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၉၀၅၈၀.၀၄

၃၁၉.၀၄၅

၁၃၀၈၂.၄၆

၅၈.၂၀၇

၁၃၅၀၄၄.၀၁

၂၂၈.၅၆၇

၄၃၈၇၀၆.၅၁

၆၀၅.၈၁၉

                                                                                                                                                                ဧက-ရိုးရိုး

ခုနှစ်

ငါးမွေးကန်

ပုစွန်မွေးကန်

ကဏန်းမွေးကန်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၄၅၈၀၇

၂၄၁၇၁၈

၁၈၅၇

၄၈၉၃၈၂

  ကောင်ရေ-သန်းပေါင်း

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၄၄.၀၉၂

၉၇.၇၁၅

၅၄၆.၃၇၇

မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း

ခုနှစ်

မွေးမြူရေး

အင်း

ဘုံ

ရေငန်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၀၄၈.၆၉

၃၃၉.၂၃

၁၂၅၁.၁၃

၃၀၃၆.၄၂

၅၆၇၅.၄၇

    တန်ချိန်-ထောင်ပေါင်း
                                                                                                                                        တန်ဘိုး-US$-သန်းပေါင်း

စဉ်

နိုင်ငံအမည်

 

၂၀၁၁-၁၂

၂၀၁၂-၁၃

၂၀၁၃-၁၄

၂၀၁၄-၁၅

၂၀၁၅-၁၆

တရုတ်

တန်ချိန်

၉၂.၇၈

၉၀.၇၈

၈၂.၆၇

၇၅.၇၃

၇၈.၇၂

 

 

တန်ဘိုး

၂၅၉

၂၄၄

၁၉၉

၁၆၉

၁၆၁

ထိုင်း

တန်ချိန်

၁၃၆.၂၈

၁၃၇.၆၃

၁၂၆.၆၅

၁၂၇.၅၄

၁၄၉.၅၆

 

 

တန်ဘိုး

၁၂၄

၁၃၃

၁၂၉

၁၂၈

၁၄၃

စင်္ကာပူ

တန်ချိန်

၁၅.၈၈

၂၆.၅၈

၂၀.၀၉

၂၁.၄၅

၂၇.၀၅

 

 

တန်ဘိုး

၃၅

၅၀

၂၅

၂၃

၃၀

မလေးရှား

တန်ချိန်

၂၃.၃၃

၁၉.၂၉

၁၆.၄၆

၁၆.၇၇

၁၃.၆၈

 

 

တန်ဘိုး

၅၄

၄၆

၃၅

၃၁

၃၄

 

စဉ်

ခုနှစ်

တန်ချိန်(ထောင်ပေါင်း)

တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၈၆.၉၈

၆၅၃.၈၅

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၇၆.၈၅

၆၅၂.၈၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၄၅.၂၇

၅၃၆.၂၇

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၃၈.၂၉

၄၈၂.၂၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၆၈.၉၇

၅၀၂.၆၃

စဉ်

ခုနှစ်

ဧက-ရိုးရိုး

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၄၅၀၂၈၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၅၁၅၃၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၅၂၁၆၅

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၄၅၇၅၃၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၄၇၉၇၄၃

  ကောင်ရေ-သိန်းပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၇၅၀၃

၂၆၈၀

၄၈၂၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၇၈၉၆

၁၇၂၃

၆၁၇၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၅၅၁၄

၆၅၁

၄၈၆၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၅၇၅၄

၉၇၃

၄၇၈၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၀၈၇

၈၄၁

၅၂၄၆

စဉ်

ခုနှစ်

ပိဿာ-သန်းပေါင်း

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၇၂၇.၅၅

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၈၇၂.၅၉

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၀၇၄.၁၂

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၂၃၈.၄၂

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၄၀၆.၃၉