အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

                  တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)

                    တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

စဉ်

နိုင်ငံ

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

အမေရိကန်

၆၃၉၀.၇၉၁

၁၁.၈၀၅

၃၀.၆၀၉

၀.၁၃၀

၁၈၈.၁၀၂

၀.၅၈၁

၆၆၀၉.၅၀၂

၁၂.၅၁၆

အီတလီ

၁၆၆၉.၃၈၈

၂.၃၉၃

၀.၀၀၅

-

၄၈.၀၀၅

၀.၀၇၈

၁၇၁၇.၃၉၈

၂.၄၇၁

ဘယ်ဂျီယံ

၂၃.၉၃၀

၀.၀၄၄

၈၀.၂၃၉

၀.၅၁၆

-

-

၁၀၄.၁၆၉

၀.၅၆၀

ဆွီဒင်

၂၅၂.၂၀၈

၀.၃၁၅

-

-

-

-

၂၅၂.၂၀၈

၀.၃၁၅

 

Tatal

၈၃၃၆.၃၁၇

၁၄.၅၅၇

၁၁၀.၈၅၃

၀.၆၄၆

၂၃၆.၁၀၇

၀.၆၅၉

၈၆၈၃.၂၇၇

၁၅.၈၆၂