အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

/ပုစွန်သားပေါက်၊ အလှမွေးငါးနှင့် မွေးမြူရေးငါးများ တင်သွင်းခြင်း အတွက် ထောက်ခံချက်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ငါး/ပုစွန်သားပေါက်တင်သွင်းခြင်းအတွက်

(က) ကုမ္ပဏီ လိုင်စင်မိတ္တူ (သက်တမ်းရှိ)

(ခ)    နိုင်ငံခြားငွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သက်သေခံ အထောက်အထား

(ဂ)    ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ

(ဃ)  တင်သွင်းလာသော ငါး/ပုစွန်မျိုးစိတ်များ၏ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံများ

(င)    သားပေါက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်း  အခြေအနေ

(စ)    သက်ရှိရေနေသတ္တဝါမျက်မြင်အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုဆောင် ရွက်ခြင်း

(ဆ)  အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်အမှာစာ

(ဇ)    တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံမှ မွေးမြူရေးကန်နှင့် ငါးသားဖောက် လုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်နှင့် Profile

(ဈ)   ငါးနှင့်ပုစွန်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်း နှင့် လက်ရှိ အချက်အလက်

(ည)  တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာမှထုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ငါး/ ပုစွန်သား ပေါက်မွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်

(ဋ)    တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပေးထားသော Fry Movement Document (FMD) နှင့် ထောက်ခံချက်

(တ)  တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းလာသော ငါး/ပုစွန်သားပေါက်၏ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်နှင့် ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(ထ)  ယခင်တင်သွင်းခဲ့သော ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက် (သားပေါက်ကောင်ရေ) နှင့် တန်ဖိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

အလှမွေးငါး၊ မွေးမြူရေးငါးများ တင်သွင်းခြင်းအတွက်

(က)  ကုမ္ပဏီ လိုင်စင်မိတ္တူ (သက်တမ်းရှိ)

(ခ)    နိုင်ငံခြားငွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သက်သေခံ အထောက်အထား

(ဂ)    ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ

(ဃ)  တင်သွင်းလာသော ငါး/ပုစွန်မျိုးစိတ်များ၏ ဆက်စပ် ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံများ

(င)    သားပေါက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်း အခြေအနေ

(စ)    သက်ရှိရေနေသတ္တဝါ ဖြစ်သောကြောင့် မျက်မြင်အရ အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဆ)  အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်အမှာစာ

(ဇ)    သက်တမ်းရှိ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်

(ဈ)   တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းလာသော အလှမွေး ငါး/ပုစွန်သားပေါက်၏ ကျန်းမာရေး  ထောက်ခံချက်နှင့် ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(ည)  အလှမွေးငါး မွေးမြူသောဧရိယာနှင့် နေရာ

(ဋ)    တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာမှထုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်အလှမွေးငါး/ပုစွန် သားပေါက်မွေးမြူခြင်း ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်

(ဌ)    တင်သွင်းမည့် ရေနေသတ္တဝါများသည်ဒေသရင်း ငါးမျိုးစိတ်များကို ထိခိုက်စေနိုင်မည့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်  ထားသော အသားစားငါးများနှင့် အခြားငါးများကို တင်သွင်း ခွင့်မပြုပါ။

(ဍ)    ယခင်တင်သွင်းခဲ့သော ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက် (သားပေါက်   ကောင်ရေ) နှင့် တန်ဖိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထား   များကို ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    လျှောက်ထားသည့်ပစ္စည်းများသည် ကန့်သတ်ထားသည့် စာရင်းထဲတွင် မပါဝင်ပါက ထောက်ခံချက်ကိုထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

အလုပ်လုပ်ရက် ၁၀ ရက်

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စားတာဝန်ခံအရာရှိမှလက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

    • တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံမှ တင်ပြလာသောစာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးကို English ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြရမည်။
    • မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးမပြုရန်ကန့်သတ်ထားသော ပစ္စည်းများမှအပ ကျန်ပစ္စည်းများအတွက် ထောက်ခံချက်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
  • တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ငါးရောဂါဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။