အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ ရေနေသတ္တဝါအရှင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)   ငါးအရှင်များပြည်ပမှပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်တွင်းမှ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာ (Form d)

(ခ)     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏သွင်းကုန် လိုင်စင်

(ဂ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာန၏ ထောက်ခံစာ

(ဃ)   တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံမှ သက်ဆိုင်ရာ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(င)     အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်မှာစာ၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် တင်းသွင်းလာသော တိရစ္ဆာန် နမူနာ

(စ)     တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာမှ မွေးမြူသောနေရာ နှင့် ရေသတ္တဝါများ၏ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(ဆ)   ရောဂါစစ်ဆေးရန် အတွက် တိရစ္ဆာန်နမူနာ

(ဇ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ  ခွင့်ပြုထားသော မွေးမြူရန်နေရာ

(ဈ)    တင်သွင်းခြင်း/ တင်ပို့ခြင်းအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သဘောတူညီချက်

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ ရေနေသတ္တဝါ အရှင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထား

          ရန် အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်   ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ  ရေနေသတ္တဝါ အရှင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်သောရောဂါ (၃) မျိုးအတွက် Polymerase Chain Reaction (PCR) စစ်ဆေးမှု နမူနာတစ်ခုလျှင်ခန့်မှန်း ၄၈၀၀၀ ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် ခန့်မှန်း အလုပ်လုပ်ရက် (၇)ရက် အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

ဤလက်မှတ်သည် ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှစ၍ () ရက် အတွင်းသာ အကျုံးဝင်သည်။ ငါးနှင့် ရေချိုကျောက်ပုစွန်(အရှင်) ရေငန်ပုစွန်၊ ပုစွန်ဖြူ၊ ရေချိုပုစွန်ထုပ်ကြီး၊ (အေးခဲ၊ အရှင်၊ ရေခဲရိုက်) တင်သွင်းမှု အတွက် PCR စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရမည်။