အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း 

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ

(ခ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ သတ်မှတ်ချက်များ

(ဂ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်လိုင်စင်(မိတ္တူ)

(ဃ)    ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ဓာတ်ပုံများ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရန် အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြ  လာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခ မရှိပါ။ မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်မှ နိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုငွေစာရင်း သို့ ပေးဆောင် ရသည့် ငါးစိုခွန်၊ လှေခွန်၊ ကိရိယာခွန်၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို လိုင်စင်ကြေး အဖြစ် ကောက်ခံပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

ကမ်းဝေးငါးဖမ်း လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများပြည့်စုံပါက() ရက်အတွင်း လိုင်စင်ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီဦးစီးမှူး

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤလိုင်စင်ကို ငါးဖမ်းရေယာဉ်ပေါ်တွင် အစဉ်အမြဲ သိမ်းဆည်းထား ရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးက စစ်ဆေးသောအခါ ပြသရမည်။
 • မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အတွင်း ခွင့်ပြုသည့်ဒေသ၊ ခွင့်ပြု သည့် ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ငါးဖမ်းကိရိယာကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။
 • ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရေလုပ်သားကိုသာ တင်ဆောင်  ရမည်။
 • ကမ်းဝေးငါးဖမ်းဒေသမှာ ပူးတွဲရေပုံအရကမ်းခြေမှ (၁၀) မိုင် အပြင်ဘက်တွင် ငါးဖမ်းဆီးရန်ဖြစ်သည်။
 • ဤလိုင်စင်ရရှိသူသည် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ လိုအပ်၍ တောင်းခံ သည့် စာရင်းဇယားနှင့်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာတင်ပြ  ပေးရမည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလိုင်စင်ပါ အချက် အလက် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။
 • ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပိတ်ပင်ထားသည့် ကာလမှာ နှစ်စဉ် ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်သည့် ကာလ ဖြစ်သည်။
 • ငါးဖမ်းရေယာဉ်မှူး သို့မဟုတ် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရေလုပ်သားများကိုသာ ခန့်အပ်ရမည်။
 • ဤကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင်ကို လိုင်စင်ပေါ်တွင် ပြသထားသော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမှီ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုး ရမည်။