အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပြည်ပသင်တန်းအတွေ့အကြုံများ နည်းပညာအသစ်များကို ဌာနတွင်း မျှဝေဖလှယ်၍ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်

70