အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ကျော် မိုးစပါးပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းရရှိရေး တစ်ကွင်းတစ်စပ်တည်း ဧက ၁၀၀ စံပြကွက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

2