အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

လယ်ယာထွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ စီးပွားဖြစ် သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်သုံးစွဲရေး နည်းပညာပေးသရုပ်ပြသ

143