အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တစ်ဧကချင်း၏ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်

43