အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ ကောက်ရိတ်ခြွေလှေ့စက်ဖြင့် စပါးစိုက်တောင်သူများအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိ

moali