အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စဉ်

တိုင်း/

ပြည်နယ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆

လျာထား

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆သားစပ်ကောင်ရေ

၂၀၁၅-၂၀၁၆သားပေါက် ကောင်ရေ

၁။

နေပြည်တော်

၂၀၃၅

၁၄၀၄

၆၀၅

၂။

ကချင်

၂၁၆

၆၀

၂၃

၃။

ကယား

၂၄၅

၇၄

၄၆

၄။

ကရင်

၃၉၅

၂၈၇

၈၅

၅။

ချင်း

၄၃၄

၁၁၂

၁၉

၆။

စစ်ကိုင်း

၂၇၁၅

၁၁၇၄

၁၂၀

၇။

တနင်္သာရီ

၃၀၀

၁၈၇

၁၇

၈။

ပဲခူး

၂၉၆၂

၄၈၂၁

၂၆၃၅

၉။

မကွေး

၄၇၉၄

၄၄၈

၃၅

၁၀။

မန္တလေး

၅၄၉၁၄

၂၆၈၁

၁၀၁၅

၁၁။

မွန်

၁၃၈၀

၂၀၃၀

၂၅၈

၁၂။

ရခိုင်

၅၈၆

၁၅၁

၁၃။

ရန်ကုန်

၁၄၀၀၀

၁၄၇၃၅

၄၀၄၂

၁၄။

ရှမ်း

၆၀၀

၂၉၅

၁၆၇

၁၅။

ဧရာဝတီ

၁၅၀၀

၄၅၁

၁၂

ပြည်ထောင်စုချုပ်

            ၈၇၀၇၆

၂၈၉၁၀

၉၀၈၃