အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
11 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး နည်းဥပဒေများ
12 တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီနည်းဥပဒေများ
13 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရေချိုငါးလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေများ