အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းများ၌ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် တောင်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အဓိကကျ

9

  

      Source:ကြေးမုံသတင်းစာ