အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စပ်မျိုးနေကြာ၊ မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက် မျိုးရွေးချယ်ခြင်း ကွင်းသရုပ်ပြပွဲကျင်းပ တောင်သူများကိုယ်တိုင် မျိုးရွေးချယ် သဘောထား မှတ်ချက်ပေး

95