အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် အငြင်းပွားဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အယူခံခြင်းတို့ကို လက်ခံစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

၉၂