အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
  ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းများ (၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ အထိ)
စဉ် သင်တန်း သင်တန်း
ကာလ
သင်တန်းသား
ဦးရေ
နေရာ
၂၀၁၈        
ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ၁ ပတ် ၄၀ အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး
ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) (ရှမ်းစည်ပင်) ၂ ပတ် ၄၁
ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄) ၁ ပတ် ၄၀
ဌာနခွဲစာရေးလုပ်ငန်းဝင် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၂) ၄ ပတ် ၄၀
ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ၂ ပတ် ၂၀
ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၁)  ၄ ပတ် ၂၀
CI/ACI များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)  ၃ ရက် ၄၀
ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) ၂ ပတ် ၂၅
ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅) ၃ ပတ် ၂၀
၁၀ ၁၀ ဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်/အီလက်ထရောနစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ၂ ပတ် ၅၄
၁၁ ၁၁ CI/ACI များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) ၃ ရက် ၄၀
၁၂ ၁၂ ဒုဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)  ၆ ပတ် ၅၈
၁၃ ၁၃ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) ၅ ရက် ၄၀
၁၄ ၁၄ ဦးစီးမှူး(စက်မှု/ဘူမိ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၂)  ၄ ပတ် ၆၂
၁၅ ၁၅ လက်ထောက်ဦးစီးမှုး  (မြို့ပြ) မွမ်းမံသင်တန်း ၅ ရက် ၅၀
၁၆ ၁၆ ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၄)  ၄ ပတ် ၃၅
၁၇ ၁၇ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင် တန်းအမှတ်စဉ်(၉) ၄ ပတ် ၂၀
၁၈ ၁၈ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) ၂ ပတ် ၄၁ အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး)
၁၉ ၁၉ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) ၂ ပတ် ၄၀
၂၀ ၂၀ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) ၂ ပတ် ၃၉
၂၁ ၂၁ ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ၊ဓာတ်ခွဲခန်း/မြေဆီလွှာ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၂) ၄ ပတ် ၅၀
၂၂ ၂၂ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) ၃ ပတ် ၄၀
၂၃ ၂၃ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇) ၃ ပတ် ၄၀
၂၄ ၂၄ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈) ၃ ပတ် ၄၀
၂၅ ၂၅ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉) ၄ ပတ် ၆၁
၂၆ ၂၆ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀) ၄ ပတ် ၆၃
၂၇ ၂၇ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (4thBatch )   ၁ ပတ် ၂၂ စက်မှုတိုင်း(၁)
၂၈ ၂၈ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း  (5th Batch )   ၁ ပတ် ၁၈
၂၉ ၂၉ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း(6th Batch )   ၁ ပတ် ၂၁
၃၀ ၃၀ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ ယန္တရားမောင်း အဆင့်(၄)  ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ( ၁၁ )  ၁ ပတ် ၄၂
၃၁ ၃၁ ဦးစီးအရာရှိ ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁ )  ၁ ပတ် ၄၀
၃၂ ၃၂ ဦးစီးအရာရှိ ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂ )  ၁ ပတ် ၄၀
၃၃ ၃၃ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (7th Batch )   ၁ ပတ် ၁၉
၃၄ ၃၄ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (8th Batch )   ၁ ပတ် ၂၂
၃၅ ၃၅ NSSA အသိအမှတ်ပြု Foundry Worker  Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း   ၁ ပတ် ၁၉
၃၆ ၃၆ NSSA အသိအမှတ်ပြု Foundry Worker  Level -2 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း  ၁ ပတ်
၃၇ ၃၇ ဦးစီးအရာရှိ ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃ )  ၁ ပတ် ၃၇
၃၈ ၃၈ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း  (9th Batch )   ၁ ပတ် ၂၀
၃၉ ၃၉ မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) ၂ ပတ် ၂၄ အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်း
သင်တန်းကျောင်းပျော်ဘွယ်မြို့
၂၀၁၉        
၄၀ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၂)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) ၄ ပတ် ၄၁ အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး
၄၁ CI/ACI များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃)  ၃ ရက် ၄၇
၄၂ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၁)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) ၄ ပတ် ၃၂
၄၃ ဦးစီးမှူး(စက်မှု/ဘူမိ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၃)  ၄ ပတ် ၆၅
၄၄ ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/ လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၅)  ၄ ပတ် ၆၁
၄၅ ဌာနခွဲစာရေး လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၃) ၄ ပတ် ၄၈
၄၆ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) ၅ ရက် ၃၉
၄၇ ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၄)  ၄ ပတ် ၆၅
၄၈ ဦးစီးအရာရှိ(ဘူမိ၊တွင်းတူး၊ ဓါတ်ခွဲ၊ မြေဆီလွှာ) လုပ်ငန်းဝင် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)  ၄ ပတ် ၅၂
၄၉ ၁၀ ဒုဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်)  လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ် (၅)                                              ၄ ပတ် ၅၀
၅၀ ၁၁ ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ် (၄၆)                                              ၄ ပတ် ၅၂
၅၁ ၁၂ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀) ၃ ပတ် ၄၀ အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး)
၅၂ ၁၃ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) ၃ ပတ် ၄၀
၅၃ ၁၄ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) ၃ ပတ် ၄၀
၅၄ ၁၅ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) ၃ ပတ် ၄၀
၅၅ ၁၆ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲအဆင့်(၂)အလယ်ဆင့်လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း
အမှတ်စဉ်(၄)
၄ ပတ် ၂၅
၅၆ ၁၇ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄) ၃ ပတ် ၄၀
၅၇ ၁၈ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅) ၃ ပတ် ၄၀
၅၈ ၁၉ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၃)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) ၄ ပတ် ၃၁
၅၉ ၂၀ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆) ၃ ပတ် ၄၀
၆၀ ၂၁ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၇) ၃ ပတ် ၄၀
၆၁ ၂၂ ယန္တရားမောင်း အဆင့်(Back Hoe) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁ )  ၂ ပတ် ၄၀ စက်မှုတိုင်း(၁)
၆၂ ၂၃ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ ယန္တရားမောင်း အဆင့်(၃) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄ )  ၂ ပတ် ၅၈
၆၃ ၂၄ ဦးစီးမှူး ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁ )  ၂ ပတ် ၅၇
၆၄ ၂၅ ဦးစီးမှူး ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂ )  ၁ ပတ် ၅၃
၆၅ ၂၆ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ စက်မှုကျွမ်းကျင်အဆင့်(၄) ( စက်မှု /မြို့ပြ) ၊
သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈ ) 
၂ ပတ် ၅၁
၆၆ ၂၇ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (10thBatch )   ၁ ပတ် ၂၁
၆၇ ၂၈ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (11th Batch )   ၁ ပတ် ၁၇
၆၈ ၂၉ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ယန္တရာမောင်းအဆင့်(၃)အမှတ်စဉ်(၇) ၆ ပတ် ၅၂ စက်မှုတိုင်း(၄)
၂၀၂၀        
၆၉ ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ် (၄၇)                                              ၄ ပတ် ၆၂ အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး
၇၀ ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ် (၄၈)                                              ၄ ပတ် ၄၉
၇၁ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) မွမ်းမံသင်တန်း ၅ ရက် ၂၉
၇၂ ဆည်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇) (Online) ၄ ရက် ၈၈
၇၃ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈) ၃ ပတ် ၃၉ အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး)
၇၄ ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၉) ၃ ပတ် ၃၈
၇၅ ယန္တရားမောင်း အဆင့်(Back Hoe) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂ )  ၂ ပတ် ၄၀ စက်မှုတိုင်း(၁)
၇၆ ယန္တရားမောင်း အဆင့်(Back Hoe) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃)  ၁ ပတ် ၄၀
၇၇ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (12th  Batch )   ၁ ပတ် ၂၃
၇၈ ၁၀ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ စက်မှုကျွမ်းကျင်အဆင့်(၃) ( စက်မှု ) ၊
online Learning System   
၁ ပတ် ၅၉
၂၀၂၁        
၇၉ Online Basic Training Course for AutoCAD (2016) (Online) ၂ ပတ် ၁၀ အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး
၈၀ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇) (Online)                                           ၅ ရက် ၃၀
၈၁ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) (Online)                                       ၆ ရက် ၆၅
၈၂ ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းခွင်သုံးစက်ယန္တရားကြီးများ ထိရောက်စွာအသုံးချခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း   (Online Learning System ) ၁ ပတ် ၁၃၄ စက်မှုတိုင်း(၁)
၂၀၂၂        
၈၃ ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ်(၄၉)                                              ၄ ပတ် ၃၂ အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး
၈၄ ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ်(၅၀)                                           ၄ ပတ် ၃၁
၈၅ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်အဆင့်(၁)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) ၄ ပတ် ၄၅
၈၆  ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ်(၂၅)  ၄ ပတ် ၆၀
၈၇  ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း  အမှတ်စဉ်(၂၆)  ၄ ပတ် ၆၂
၈၈ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၇) ၄ ပတ် ၃၅ အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး)
၈၉ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈) ၄ ပတ် ၂၆
၉၀ ဒု-ဦးစီးမှူး(ဘူမိ၊လွန်တူး/မိုင်း)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) ၄ ပတ် ၂၉
၉၁ ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ၊မြေဆီလွှာ/ဓာတ်ခွဲ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၃) ၄ ပတ် ၆၀
၉၂ ၁၀ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၃)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) ၄ ပတ် ၂၄
၉၃ ၁၁ လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်)များအတွက်ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းခွင်
သုံးစက်ယန္တရားကြီးများထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
ခြင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း
၂ ပတ် ၂၅ စက်မှုတိုင်း(၁)
၉၄ ၁၂ ဒု- ဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်)များအတွက်ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းခွင်သုံးစက်
ယန္တရားကြီးများထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
ဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း
၁ ပတ် ၂၂
၉၅ ၁၃ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ စက်မှုကျွမ်းကျင် အဆင့်(၄) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)  ၁ ပတ် ၁၂
၉၆ ၁၄ NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (13th Batch )   ၁ ပတ် ၂၃
၉၇ ၁၅ မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄) ၂ ပတ် ၁၄ အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်း
သင်တန်းကျောင်းပျော်ဘွယ်မြို့