အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
11 သီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
12 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
13 တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ/ အဖွဲ့များ (၅)ဖွဲ့ (၂၀၂၁) ခုနှစ်
14 စပါး၊ ဆန် ဝယ်ယူကြီးကြပ်မှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း (နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်)
15 အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
16 အပင်မျိုးသစ္စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
17 အပင်မျိုးသစ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
18 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
19 ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
20 ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း