အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
11 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
12 တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ/ အဖွဲ့များ (၅)ဖွဲ့ (၂၀၂၁) ခုနှစ်
13 စပါး၊ ဆန် ဝယ်ယူကြီးကြပ်မှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း (နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်)
14 အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
15 အပင်မျိုးသစ္စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
16 အပင်မျိုးသစ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
17 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
18 ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
19 ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
20 လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း