အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဆောင်းသီးနှံနှင့်နွေသီးနှံများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သဘာဝအခြေခံကောင်းများကို အသုံးပြု၍ ရေရရှိရေးနည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ

၁၃-၁၁-၂၀၂၃ ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ (၇)