အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်သက်ရောက်မှုကြောင့် လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရေး အကြိုလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းစည်းဝေး

57