အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်ပမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

50