အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလယ်အလတ်အဆင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ပညာကျွမ်းကျင်သူ လူသားအရင်းအမြစ်များ တိုးမြှင့်မွေးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်း

7