အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မိုခါမုန်တိုင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

စဉ်

ဦးစီးဌာန

ပျက်စီးဆုံးရှံးမှုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Download

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

Download

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

Download

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

Download

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

Download

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

Download

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

Download

မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

Download