အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လက်ရှိ သဘာဝနယ်မြေများအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး

dof