အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဒေသရေမြေရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီပြီး တောင်သူများစီးပွားရေး တွက်ချေကိုက်သော သီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာနှင့် လိုအပ်ချက်များ ညှိနှိုင်းစီမံဆောင်ရွက်

110